Átmenet

Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0046
Pályázat címe: Az átmenet problémájának szakszerű kezelése a Bihari kistérség óvodáiban, alap- és középfokú oktatási intézményeiben
Pályázó: Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
Tárgyidőszak: 2010. november 2.- 2011. október 31.
A projekt összköltsége: 29 900 000 Ft – támogatási intenzitás 100%

A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása sikeresen pályázott egy olyan komplex innovációs tevékenységre, mely az intézmények közötti és intézményen belüli átmeneteket kívánta rendszerszinten fejleszteni. Az átmenetek kezelése az UNIÓ-s csatlakozáskor került a magyar oktatáspolitika fókuszába, ezért az első Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT I.) már komoly támogatást nyújtott az óvoda – általános iskola közti átmenet javításához. Napjainkban az Új Magyarország Fejlesztési Terv (NFT II.) több operatív programja ad lehetőséget arra, hogy az átmenetek kapcsán fejlesztések történjenek.

„Az átmenet problémájának szakszerű kezelése a Bihari kistérség óvodáiban, alap- és középfokú oktatási intézményeiben” című pályázata egyedülálló volt mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt. A projekt 28 – közoktatási intézményt működtető – települést, közvetlenül 122 pedagógust érintett és a közoktatás teljes vertikumát átfogta: óvoda-iskola, alsó-felső tagozat, általános-középiskola szinten.

A 122 bevont pedagógus 10-10 óra tervezett tevékenységének részletezése:
• Saját intézményükben elkészítették az „Átadólapot” minden érintett gyermekről/tanulóról.
• Átdolgozták intézményük Nevelési tervét/Pedagógiai programját.
• Belső továbbképzésen adták át tudásukat a saját nevelőtestületüknek/tantestületüknek.

A 122 bevont pedagógus a tréningeken szerzett ismereteit egyrészt a napi nevelőmunka során alkalmazta: irányításával készítik el az intézmények az „Átadólapot”.
Az „átmenet munkacsoport” által aktuálisan elkészülő munkaanyagokat a csoport tagjai minden találkozás után megismertették, véleményeztették a nevelőtestület többi tagjával. Felmérték az átmenettel kapcsolatos szülői igényeket, és az adatokat visszacsatolták a tervezésbe.
Intézményenként 1-1, a témára irányuló szülői értekezletet tartottak.
Megszerzett ismereteiket belső továbbképzésen továbbadták a nevelőtestület többi tagjának, kezdeményezték és irányították a saját intézményük átmenet munkacsoportjának létrehozását.

A bevont pedagógusok az „Átadólap” elkészítésekor egyénenként és személyesen készítettek elemzést az átmenetben érintett gyermekekkel/tanulókkal. Az elemzés épített a gyermekek/tanulók óvodai/iskolai beilleszkedésére, viselkedésére, a mérések (bemeneti, folyamat, kimeneti) eredményeire, a közösségben elfoglalt szerepére, személyes beszélgetésekre stb. Az „Átadólap” természetesen önmagában csak egy dokumentum, amely értelmet akkor nyer, ha az átmenetben érintett gyermekek/tanulók zökkenőmentes intézmény/tagozat váltását elősegíti, és amennyiben szükséges, beavatkozásokat tervez. (Pl. iskolai beilleszkedési nehézség, tanulási nehézség stb. esetén.) Ez a beavatkozás egyéni fejlesztési terv alapján történik, amely elképzelhetetlen és megvalósíthatatlan a gyermekek/tanulók projektbe való bevonása nélkül.

A pedagógusok létszáma intézménytípusonként:
Óvodapedagógusok: 25 fő
Általános iskolai 1.o. tanítók: 25 fő
Általános iskolai 4.o. tanítók: 22 fő
Általános iskolai 5.o. tanárok: 20 fő
Általános iskolai 8.o. tanárok: 20 fő
Középiskolai 9. évfolyamon tanító tanárok:10 fő