Gyerekesély Bizottság

A Gyerekesély Bizottság (továbbiakban GYEB) konzultatív testület, együttműködik a járás területén működő önkormányzatokkal, társulásokkal. Albizottságai (ha vannak) a szakmaközi hálózat és a Gyerekesély Iroda által delegált ügyek, problémák megoldására tesz javaslatokat, hoz határozatot.  A GYEB tagjai: a társadalmi integrációt segítő szolgálatok, intézmények képviselői, döntéshozók, a Gyerekesély Program szakmai munkájának meghatározó munkatársai: projektmenedzser, szakmai vezető esetleg szakterületi koordinátorok, család- és gyermekjóléti központ képviselője, valamint a járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálatok képviselője, védőnők képviselője, köznevelési intézmények képviselője, pedagógiai szakszolgálat, kisebbségi képviseletek, civilek, egyházi szereplők, valamint a célcsoport képviselője, helyi vállalkozók képviselője. A GYEB felügyeletével javasolt családmegtartó- és krízisalap létrehozása és működtetése az innovatív és szükségletalapú megoldások tevékenység keretében. A GYEB az összes felmerülő és megtárgyalt ügyben határozatot hoz, amelyet a megfelelő térségi, járási, települési testülethez eljuttat, felterjeszt. Ajánlásait, határozatait nyilvánossá teszi a honlapon. A GYEB elnökkel és megszavazott eljárásrenddel dolgozik.

A GYEB tevékenysége során különös figyelmet kell, hogy fordítson a működési területén elérhető egyéb támogatások megvalósulására, a források és tevékenységek összekapcsolódási, egymásra épülési lehetőségeire, a szinergia mátrix érvényesülésére. A kötelező tevékenységek közül felügyeli a Gyerekesély Stratégia, Cselekvési Terv felülvizsgálatát, elkészítését, a megvalósítás évenkénti felülvizsgálatát, frissítését és egyetértése esetén elfogadja azokat. Javasolt, hogy a GYEB évente minimum egy alkalommal rátekintsen a program helyi beágyazottságának állapotára, a fenntarthatóságot is előmozdító folyamatok meglétére, tervezésére. Ennek során az önkéntesség szervezettsége, a lakossági bevonás, civil szerveződések elősegítésének kérdésein túl, a szolgáltatások szemléletének vizsgálata, a programelemek hatásossága, továbbgyűrűzése, rendszerszintű beépülésének foka is vizsgálandó. A hatékonyság vizsgálatához segítséget, javaslatokat kérhet a kiemelt projekt szakértőitől.

A GYEB tagjai:

elnök:

 • Bihari Önkormányzatok Többcélú kistérségi Társulása Társulási Tanácsának delegáltja – Tóth Ferenc, Komádi polgármestere

elnökhelyettes:

 • „Esélyt a bihari gyermekeknek II.” c. projekt szakmai vezetője

tagok:

 • „Esélyt a bihari gyermekeknek II.” c. projekt szakterületi koordinátorai
 • EFOP-1.4.1-15-2016-00001 kiemelt projekt képviselője
 • Berettyóújfalui Család- és Gyermekjóléti Központ képviselője
 • Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények képviselője
 • Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ képviselője
 • Roma Kisebbségi Önkormányzat képviselője
 • Igazgyöngy Alapítvány képviselője
 • Berettyóújfalui Tankerületi Központ képviselője
 • Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalui Tagintézményének képviselője