Hagyományos mesterségek

Pályázat azonosítója: TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0047
Pályázat címe: Hagyományos mesterségek újjáélesztése
Pályázó: Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
Partner: Bihari Népművészeti Egyesület
Tárgyidőszak: 2011.07.01-2012.07.31.
A projekt összköltsége: 28 347 328Ft – támogatási intenzitás 100%

A projekt célcsoportjai

Elsődleges célcsoport
 az alacsony iskolai végzettségűek
 az elavult szakképesítéssel rendelkezők, vagy szakképesítéssel nem rendelkezők
 az önmagukat cigány kisebbséghez tartozónak vallók
 a tartós munkanélküliek (legalább 6 hónapja nem végez rendszeres kereső tevéket)
 pályakezdő fiatalok
 50 éven felüliek
 gyermekgondozást, hozzátartozó ápolását követően a munkaerőpiacra visszatérők
 megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők

Másodlagos célcsoport
 Biharban élő szakoktatói végzettséggel még nem rendelkező aktív alkotók, települési mesteremberek, oktatók.

A projekt általános céljai:

• a Berettyóújfalui kistérség LHH Fejlesztési Tervében meghatározott célok megvalósítása, a terület és vidékfejlesztési programokhoz illeszkedő térségspecifikus, helyi szükségletekre és adottságokra alapozott képzési program megvalósítása,

• a helyi humánkapacitás megerősödése- különös tekintettel a képzők képzése programelemre- által a helyi közösségek mozgósítása, mely révén kapcsolódási pontok alakíthatóak ki a népi kismesterségeket művelők, a vendéglátók, szálláshelyadók, oktatási-nevelési intézmények, közművelődési szervezetek között,

• a Bihari térség elnéptelenedő kisfalvainak, elöregedő településeinek népesség megtartó erejének elősegítése, olyan kiút keresése, amely a döntő mértékben agrárjellegű térségben a mezőgazdaságra jellemző negatív tendenciák, az alacsony iparosodás miatti alacsony vállalkozási kedv emelkedését segíti elő,

• olyan térségspecifikus, hagyományos mesterségek újjáélesztése, amelyek elsajátítása a térség településein élők, olyan tevékenységét jelenthetik, amelyek kezdetben akár csak kiegészítő jövedelemforrásként jelennek meg, és/vagy új lehetőségeket nyithatnak meg a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak, az itt élőknek, leendő vállalkozóknak, a falusi turizmusba, az egész életen át tartó tanulás jegyében, a későbbiekben a foglalkoztathatóságot segíthetik, előmozdítva a hátrányos helyzetű Bihari kistérség felzárkóztatását, csökkentve a további elszegényedést,

• olyan tevékenységek, tanfolyamok szervezése nagy létszámú hátrányos helyzetű célcsoport számára elméleti és gyakorlati formában, amely a kultúra meghatározó szerepének, a hagyományőrzésnek, az identitásnak az erősítésére épül, valamint a térségi specifikumokban a népi kismesterségekben, a kézművességben, a hagyományokban és a gasztronómiában jelenik meg. Más lehetőség nem lévén, a helyben található természetes anyagok felhasználásával az önfoglalkoztatás elősegítése,

• a megszerzett tudás révén erősödjön az itt élők térségi kötődése, a kistérség lakosságmegtartó képessége, valamint a projekt eredményeként létrejövő humánerőforrás adottságai révén kialakíthatóvá válhat a meglévő értékekre épülő Bihari kulturális útvonal, bemutatva a helyi műhelyeket, rendezvényeket, amelyekben a helyi közösségek aktív résztvevők, kiadványokkal reprezentálva.

A projekt konkrét célja

• 12 fő képző képzésével az akkreditált képzés humánerőforrás szükségletének megteremtése.

• Tananyagvásárlás, program akkreditáció, annak érdekében, hogy az elsődleges célcsoport tagjai tanúsítvánnyal záródó képzésben részesüljenek.

• A kézműves mesterség szakszerű oktatása és továbbéltetése kulturális, gazdasági és társadalmi célú hasznosítása. Ennek keretében 60 fő 1280 órás (két turnusban végzett) kézműves akkreditált képzése. A program kapcsán elérendő cél, hogy, az abban résztvevők olyan alapfokú ismeretekhez jussanak a hagyományos mesterségek elsajátításában, hogy a hagyomány és népművészet tárgyi értékeinek ápolásán túl, közvetíteni is tudják mások felé – gyermekközösségek, turisták – ismereteiket, illetve sikeresebben induljanak a szakág megszerzésére, és nagyobb lehetőséggel rendelkezzenek a munkaerő piacon.

• A térségben alkotó mesterek, nyitott műhelyek tevékenységének ismertté tétele, népszerűsítése.

A célok eléréséhez szükséges tevékenységek bemutatása

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek a tervezési útmutatóban meghatározottak alapján az alábbi területekhez kapcsolódnak:

Képzések és kapcsolódó tevékenységek

A) Hátrányos helyzetű célcsoportok elhelyezkedését szolgáló képzések
Az alapozó szakmai képzés (40 óra) során az elsődleges célcsoport (60 fő) kompetencia képzése, illetve szakágak tanulási tevékenysége történik. Ez a képzés segíti a hátrányos helyzetűek önismeretét, vállalkozó, kulturális tudatosság képességeit segítve ezzel a társadalomba való beilleszkedését, közösségbe való bekapcsolódását. A 4- féle szakág megismerésével (150 óra) biztosítja az öngondoskodás lehetőségét, motivációt és alapot új szakma tanulásához.

B) A másodlagos célcsoportba tartozó főpályázók szakembereinek szervezett képzések:
Egyéb, a hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó szakemberek továbbképzése keretében 12 fő, megfelelő szakmai alapokkal rendelkező képző kiválasztása és kompetenciáinak kialakítása a képzők képzése során.

C) Képzéshez kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások
Tananyagvásárlás (kosárfonás szakágban) és tananyagfejlesztése (szűrrátét, agyagozás, játszótartás szakágakban), képzési programok FAT akkreditációja.

D) Az elsődleges célcsoport képzésével, foglalkoztatásával kapcsolatos támogatások
Képzéssel kapcsolatos étkezési és utazási költségtérítés

E) Képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés
A képzések sajátosságaihoz, a projekt eredményes végrehajtásához és a képzések technikai lebonyolításához szükséges eszközök (irodatechnikai eszközök, hagyományos kismesterségek gyakorlati oktatását biztosító eszközök)